Kontakt

Detská organizácia ZÁHORÁCKY  FÉNIX

Kaplínska 1099, 905 01 Senica

email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

email tábory: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

mobil: 

+421 950 460 118

+421 911 580 685

číslo účtu IBAN:

SK71 0900 0000 0002 5291 3906

 

DETSKÁ ORGANIZÁCIA ZÁHORÁCKY FÉNIX


VZNIK:

     Organizácia ZÁHORÁCKY FÉNIX je otvoreným občianskym združením detí a mládeže vo veku od 6 do 30 rokov, a dospelých bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť, pôvod, vyznanie, vzdelanie a vznikla 6. septembra 2006 zápisom do zoznamu Ministerstva vnútra SR. Organizácia sa hlási k princípom demokracie, plurality a humanizmu. Pôsobí v regióne Záhorie a širšom okolí. Našimi členmi sú i deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti s telesným, mentálnym či zdravotným hendikepom bez rozdielu sociálneho a etnického pôvodu. Snažíme sa všestranne obohacovať život detí a mladých ľudí organizovaním letných a zimných táborov, voľnočasových aktivít i neformálnych vzdelávacích programov pre budúcich vedúcich, inštruktorov, a dobrovoľníkov.

     Venujeme sa športu, turistike, kultúre, spevu, tancu a výtvarnému umeniu, technike, prírode, zdravému životnému štýlu, neformálnemu vzdelávaniu a rôznym ďalším aktivitám podľa prirodzeného záujmu detí.


PONÚKAME:

     Atraktívne a kvalitné možnosti trávenia voľného času, možnosti všestrannej tvorivej sebarealizácie, podmienky pre rozvoj individuálneho talentu, umožňujeme cestovať a rozširovať svoje obzory v súvislosti ku globálnemu, slobodnému a ohľaduplnému vnímaniu ľudí bez rozdielu veku, etnickej či sociálnej príslušnosti, ďalej ekológie a v konečnom dôsledku celého sveta.

     Zatiaľ združujeme najmä deti z miest a obcí Senica, Sološnica, Rohožník, Malacky, Bratislava, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kúty, Borský Sv. Jur, Borský Mikuláš, Kuchyňa, Šajdíkové Humence, Jablonica, Pezinok, Modra, Šaštín, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Cerová, Smolenice, Bílkové Humence, Čáry, Skalica, Stupava veríme, že sa v blízkej budúcnosti naše pôsobenie rozšíri aj do ďalších obcí regiónu Záhoria.


     Kto sa o vaše deti stará?

     Naša detská organizácia ZÁHORÁCKY FÉNIX má mnohočlenný kolektív oddielových vedúcich, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich a pracovníkov s mládežou.


CIEĽ:

     Hlavným cieľom je podporovať neformálne vzdelávanie, športové, turistické a kultúrne aktivity, environmentálne aktivity a iné témy v súlade so Stanovami organizácie. Hlavným zameraním a poslaním je všestranný a harmonický rozvoj detí a mládeže ako osobnosti, rozvíjajúce nadanie, duševné a fyzické schopnosti, rozvíjať úctu k detským a ľudským právam, úctu k rodičom, ale i k svojim vrstovníkom, kamarátom, vytvárať prostredie pre ich zdravý fyzický a psychický vývoj, podporovať inklúziu, dobrovoľníctvo, aktívne občianstvo a demokraciu, pripravovať ich na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, formovať ich ako budúcich občanov a súčasne napĺňať ich voľný čas bohatou a zaujímavou činnosťou a to hlavne systematicky a celoročne. Organizácia aktívne pracujeme i s deťmi a mládežou zdravotne a telesne postihnutými v rámci svojich možností a hlavne i s deťmi a mládežou zo sociálne, ekonomicky a inak znevýhodneného prostredia. Inkluzívne pripravuje vhodné a dostupné podujatia v dostupných priestoroch. Úzko spolupracujeme pri napĺňaní našich cieľov so štátnymi a spoločenskými inštitúciami, samosprávami, školami, cirkvou a inými organizáciami, ktoré sa hlásia k demokratickým hodnotám a poslaniu organizácie. Vo svojej činnosti sa riadime Dohovorom o právach dieťaťa, propagujeme sa na verejnosti hlavne v rámci Kampaní, podujatí, oboznamujeme verejnosť o našich aktivitách a tým sa zároveň snažíme o získanie nových členov, rozširovanie členskej základne.

V sekcii dokumenty si môžete prečítať dokumenty, ako Programové vyhlásenie, Výchovno-vzdelávací púrogram a Strategický plán na roky 2021-2028.


ČINNOSŤ:

     Naša organizácia aktívne pôsobí v oblasti voľnočasových aktivít detí a mladých ľudí, či už prostredníctvom pravidelných stretnutí záujmových krúžkov, ako aj v rámci rozličných podujatí vo voľnom čase. Vo všetkých aktivitách sledujeme neformálne vzdelávacie aktivity a využívame pritom rôzne formy aktivít.


ČLENSTVO:

     Členom našej organizácie ZÁHORÁCKY FÉNIX sa môže stať každý, no najmä deti mládež do 30 rokov, taktiež i priatelia nad 30 rokov, ktorí sú združený v Spolku Záhorákov. Členstvo je spojené s rešpektovaním práv a povinností člena organizácie v súlade so Stanovami organizácie.


PÔSOBNOSŤ:

     Naša organizácia Záhorácky fénix pôsobí najmä v regióne Záhoria, ale postupne sa rozširuje cez širšie okolie regiónu Záhorie i na ostatné časti Slovenska. S narastajúcim počtom členov sa snažíme aj o medzinárodné aktivity najmä s Českom a Rakúskom v rámci prihraničných obcí.


ŠTRUKTÚRA:

     Naša organizácia ZÁHORÁCKY FÉNIX pracuje na demokratických princípov. Najvyššou volenou zložkou je Valné zhromaždeniea, ktoré na obdobie medzi svojimi zasadnutiami volí spomedzi svojich členov výkonný výbor organizácie, ktorý sa zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu. V organizácii pôsobí kontrolór. Na čele organizácie je štatutár organizácie. Našu organizáciu tvoria členovia a základné kolektívy.


RIADIACE ŠTRUKTÚRY:

     Najvyšším orgánom ZÁHORÁCKEHO FÉNIXU je Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza jeden krát ročne. Zložená je zo všetkých členov starších ako 18 rokov, rozhoduje o základných veciach, ako sú stanovy, programové vyhlásenia, základná koncepcia činnosti organizácie, štruktúra organizácia a voľba riadiacich štruktúr.


VÝKONNÝ VÝBOR:

     Predstavuje najvyšší orgán združenia medzi členskými schôdzami. Výbor má 3 volených členov na obdobie 5 rokov. Na čele výboru stojí predseda - štatutár organizácie s funkčným obdobím 5 rokov, ktorý zároveň riadi a koordinuje činnosť organizácie.


Zloženie výkonného výboru:

- Mgr. Adam Rojkovič, LL.M. - predseda, štatutár

- Ing. Mária Szekeres Cigánková - podpredseda, 2. štatutár

- Mgr. Slávka Hrebíčková, člen výkonného výboru.

 

Kontrolné orgány

     V organizácii ZÁHORÁCKY FÉNIX plní kontrolnú funkciu Kontrolór, ktorého úlohou je kontrolovať plnenie uznesení zo zasadnutí, administratívne a ekonomické úkony organizácie a tiež súlad vnútorných smernice organizácie.