Menu

Kontakt

Detská organizácia ZÁHORÁCKY  FÉNIX

Kaplínska 1099, 905 01 Senica

email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

fax: 034/6513537

mobil: 0903210297

číslo účtu IBAN:

SK71 0900 0000 0002 5291 3906

 

ĎAKUJEME:

Všetkým dobrovoľníkom, rodičom, priateľom našej organizácie, Ministerstvu školstva vedy , výskumu a športu, Iuvente,  Trnavskému samosprávnemu kraju Trnava, Mestu Senica , organizáciam, podnikom, firmám,  ktorí nám pomohli pri z organizovaní veľkého množstva podujatí pre deti, mládež.

ĎAKUJEME

hlavne za finančnú pomoc a podporu, bez ktorých by sme si nevedeli život našej organizácie predstaviť, nevedeli by sme z organizovať podujatia, zimné, letné tábory, voľnočasové aktivity... 

ĎAKUJEME

Rade mládeže Slovenska a Rade mládeže Trnavského kraja hlavne za ich metodickú pomoc.

ĎAKUJEME

riaditeľom základných a stredných škôl za pomoc a najmä poskytnutie športovísk a priestorov pre organizovanie činnosti. 

ĎAKUJEME

predovšetkým našim členom, dobrovoľníkom za ich drobnú mravenčiu práce pre deti a mládež počas celého roka.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 


V tomto roku sme pre Vás uskutočnili letné tábory:


1. turnus - BOMBA Tábor

2. turnus - Mladí zálesáci

3. turnus - Atletický tábor

4. turnus - POHOĎÁK

5. turnus - Tanečno-športový tábor


...fotky na stiahnutie budú postupne k dispozícii...

 


 

DETSKÁ ORGANIZÁCIA ZÁHORÁCKY FÉNIX

VZNIK:

Detská organizácia Záhorácky fénix vznikla 6.septembra 2006, ako občianske združenie detí, mládeže a dospelých s cieľom pomáhať deťom a mladým ľuďom zmysluplne využívať svoj mimoškolský voľný čas.

CIEĽ :

Hlavným cieľom našej organizácie je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne a prospešné trávenie voľného čas. Našim cieľom je pomáhať deťom a najmä mládeži, aby sa naučili správne využívať svoj voľný čas. Snažíme sa pomôcť našim mladým členom pripraviť sa na budúcnosť, ale i osobne sa podieľať  na ich budovaní v akom svete by chceli žiť, ale i pomôcť im získať schopnosti a vedomosti, ktoré budú v živote potrebovať.

Naša organizácia aktívne pôsobí v oblasti voľnočasových aktivít detí a mladých ľudí, či už prostredníctvom pravidelných stretnutí záujmových krúžkov, ako aj v rámci rozličných podujatí vo voľnom čase. Vo všetkých aktivitách sledujeme neformálne vzdelávacie aktivity a využívame pritom zážitkovú pedagogiku.

Členom našej organizácie Záhorácky fénix sa môže stať každý, no najmä deti do 15 rokov a mladí ľudia od 16 do 30 rokov, taktiež i priatelia nad 30 rokov, ktorí sú združený v Klube Záhorákov. Členstvo je spojené s rešpektovaním práv a povinností člena organizácie.

ČINNOSŤ:

Naša organizácia aktívne pôsobí v oblasti voľnočasových aktivít detí a mladých ľudí, či už prostredníctvom pravidelných stretnutí záujmových krúžkov, ako aj v rámci rozličných podujatí vo voľnom čase. Vo všetkých aktivitách sledujeme neformálne vzdelávacie aktivity a využívame pritom zážitkovú pedagogiku.

ČLENSTVO

Členom našej organizácie Záhorácky fénix sa môže stať každý, no najmä deti do 15 rokov a mladí ľudia od 16 do 30 rokov, taktiež i priatelia nad 30 rokov, ktorí sú združený v Klube Záhorákov. Členstvo je spojené s rešpektovaním práv a povinností člena organizácie.

PÔSOBNOSŤ:

Naša organizácia Záhorácky fénix pôsobí najmä v regióne Záhoria, ale postupne sa rozširuje cez širšie okolie regiónu Záhorie i na ostatné časti Slovenska. S narastajúcim počtom členov sa snažíme aj o medzinárodné aktivity najmä s Českom a Rakúskom v rámci prihraničných obcí.

ŠTRUKTÚRA:

Naša detská organizácia Záhorácky fénix pracuje na demokratických princípov. Najvyššou volenou zložkou je členská schôdza, ktorá na obdobie medzi svojími zasadnutiami volí spomedzi svojich členov výkonný výbor organizácie, ktorý sa zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi. V organizácii pôsobí i kontrolná komisia. Na čele organizácie je štatutár organizácie.Našu organizáciu tvoria územné kluby v mestách a obciach regiónu Záhoria, ktoré združujú jednotlivé záujmové krúžky.

RIADIACE ŠTRUKTÚRY:

Najvyšším orgánom detskej organizácie Záhorácky fénix je členská schôdza, ktorá sa schádza jeden krát za dva roky. Zložená je z členov miestnych klubov, rozhoduje o základných veciach, ako sú stanovy, programové vyhlásenia, základná koncepcia činnosti organizácie, štruktúra organizácia, voľba riadiacich a kontrolných štruktúr.

VÝKONNÝ VÝBOR:

Predstavuje najvyšší orgán združenia medzi dvoma členskými schôdzami. Výbor má 7 volených členov na obdobie 2 rokov. Na čele výboru stojí predseda - prvý štatutár organizácie s funkčným obdobím 2 rokov, ktorý zároveň riadi a koordinuje činnosť organizácie.

Zloženie výkonného výboru:

- Zdena Cigánková - predseda, 1. štatutár

- Marika Cigánková Ing. - 2. štatutár

- Daniel Pšeno Ing.

- Roman Krištofík Ing.

- Alena Olšovská Mgr

- Marian Dimmel Bc

- Damian Taraba

Kontrolné orgány

v detskej organizácie Záhorácky fénix je Kontrolná komisia Záhoráckeho fénixu, ktorej úlohou je kontrolovať plnenie uznesení zo zasadnutí, administratívne a ekonomické úkony organizácie a tiež revidovať vnútorné smernice organizácie.

Členovia Kontrolnej komisie:

- Adam Rojkovič - predseda

- Martina Balúchová Bc

- Erika Vaňková Bc

Miestne kluby :

Detská organizácia Záhorácky fénix združuje viacero klubov a krúžkov, ktoré pôsobia v tej istej obci, meste, prípadne blízkom okolí. Miestny  klub koordinuje koordinuje činnosť záujmových kolektívov, ktoré spadajú do ich pôsobností, prijíma nových členov, zabezpečuje nábor i prípravu dobrovoľníkov, organizuje medzi klubové podujatia, prípadne aktivity cezhraničnej spolupráci. Miestne kluby sa taktiež podieľajú i na organizovaní podujatí celého Záhoráckeho fénixu.